BUGBEAT เริ่มต้นจากการนำเศษกระจกมาแปรสภาพเป็น ทรายละเอียด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผลิต จากนั้นผสมผสานกับเครื่องจักสานภูมิปัญญาไทยหลากหลาย รูปทรงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มาเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์แห่งสุนทรียภาพได้ง่ายๆ เพียงกดสั่งซื้อตามรายละเอียดด้านล่าง!